PVC rulon ýassygy mata rulon matasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi:Ini 0,6m 0.9m 1,2 m Uzynlygy: 12m 15m 18m
Galyňlygy:9mm 12mm 15mm
Agramy:2-3 kg / inedördül metr
Material:PVC
Bukja:Dokalan sumka
Ulany:Daşarda


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Soraglar

S: Derňewim üçin sitatany haçan alyp bilerin?
J: Adatça, sitata önümleriň ähli jikme-jiklikleri aýdyň bolansoň, bir iş gününiň dowamynda size iberiler.Bir zat bolsa
gyssagly, hödürleýän ähli jikme-jiklikleriňize esaslanyp, 2 sagadyň dowamynda sitata berip bileris.

S: Köpçülikleýin önümçilik wagty näçe wagt?
J: Adatça 25-30 günüň içinde. Tiz sargyt bar.

S: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga alyp bilerinmi?
J: Elbetde!Adaty önümçiligiň ösüşi, hiliňize baha bermek üçin önümçilikden öňki nusgany taýýarlamagymyzdyr.Massa
önümçilik bu nusgada tassyklamany alanymyzdan soň başlar.

S: Näçe wagtlap nusga alyp bilerin?
J: Haryt tassyklanylandan soň, gyssagly eltip bermek 3-5 gün töweregi wagt gerek.

S: Nusga tölegini yzyna gaýtaryp bolarmy?
J: Hawa, adatça köpçülikleýin önümçiligi tassyklanyňyzda nusga zarýady yzyna gaýtarylyp bilner, ýöne anyk ýagdaý göwnüňizden turýar
sargydyňyzy yzarlaýan adamlar bilen habarlaşyň.

S: Töleg möhleti näme?
J: adatça, 30% goýum hökmünde, T / T iberilmezden 70%.günbatar bileleşigi az mukdarda kabul ederliklidir.L / C uly üçin kabul ederliklidir
hasaby.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýarsyňyzmy?Önümlerimizde soraglaryňyz bar bolsa maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin.Soonakynda jogap bererin.

Jikme-jik suratlar

PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon
PVC-rulon

  • Öňki:
  • Indiki: