Zawod nahar dizaýny dürli reňkli köpükli PVC rulon matasy

Gysga düşündiriş:

Giňligi:0.6 / 0.9 / 1.2M
Uzynlyk:Düzülip bilner
Gapynyň düşegi:40cmx60cm, 50cmx80cm, 45cmx75cm, 60cmx90cm, 80cmx120cm
Agramy:2.9kg / SQM
Galyňlygy:15mm
Reňk:Adaty reňkde gyzyl / gök / ýaşyl / çal bolýar, beýleki reňkler MOQ esasynda düzülip bilner.
Yzky:Köpük goldawy, berk goldaw, goldaw ýok
Bukja:Dokalan sumka
Töleg:T / T, L / C.
MOQ:800 SQM
CBM:40HQ konteýner 5000 inedördül metre golaý bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

Tozany netijeli aýyrmak
Daşky tozanyň otaga girmeginiň öňüni almak üçin täsirli aýyrmak, suw geçirmeýän we skid garşy.Gowy çeýeligi, gumy döwmek we saklamak üçin güýçli ukyp, göni suw bilen ýuwup bolýar.

Saýlanan ýokary hilli çig mal
Gowy çeýeligi, ýaşy aňsat däl.

Süýşmedik dizaýn, has ygtybarly
Etorgan örtügi we arkasy süýşmezlik üçin niýetlenendir.

jikme-jiklik

“Winil Loop Mats / Spaghetti Mat” diýlip atlandyrylýan PVC rulon matasy, çygly ýerlerde gowy işleýär, aýakgaplary arassalamaga we çyglylygyň we galyndylaryň geçmegine ýol açýar, pyýada ýeriň howpsuzlygyny saklaýar, süýşmegiň we ýykylmagynyň öňüni alýar.
Bu matalar, tötänleýin aýlaw (spagetti ýaly) dizaýn bilen berkidilen, ekstrudirlenen winilden öndürilýär.

PVC rulon matasy haly ýumşak dokumanyň, açyk reňkiň, rahat we çydamly, arassalamak aňsat, ýanmaýan we öz-özüni öçürýän, çyglylykdan gorkmaýan aýratynlyklara eýedir, şonuň üçin myhmanhanalar, söwda merkezleri, sahna, öý we esasanam amatlydyr. beýleki ýerler.Suw geçirmeýän we skidden goraýan oňatlygy sebäpli haly süýşmeginiň öňüni alyp biler, şonuň üçin hammamda ulanmak üçin has amatlydyr.

Soraglar

S: Derňewim üçin sitatany haçan alyp bilerin?
J: Adatça, sitata önümleriň ähli jikme-jiklikleri aýdyň bolansoň, bir iş gününiň dowamynda size iberiler.Gyssagly bir zat bolsa, beren ähli jikme-jiklikleriňize esaslanyp, 2 sagadyň dowamynda sitata berip bileris.

S: Köpçülikleýin önümçilik wagty näçe wagt?
J: Adatça 25-30 günüň içinde. Tiz sargyt bar.

S: Näçe wagtlap nusga alyp bilerin?
J: Haryt tassyklanylandan soň, gyssagly eltip bermek 3-5 gün töweregi wagt gerek.

S: Nusga tölegini yzyna gaýtaryp bolarmy?
J: Hawa, adatça köpçülikleýin önümçiligi tassyklanyňyzda nusga zarýady yzyna gaýtarylyp bilner, ýöne anyk ýagdaý göwnüňizden turýar
sargydyňyzy yzarlaýan adamlar bilen habarlaşyň.

S: Töleg möhleti näme?
J: adatça, 30% goýum hökmünde, T / T iberilmezden 70%.günbatar bileleşigi az mukdarda kabul ederliklidir.L / C uly üçin kabul ederliklidir
hasaby.

Jikme-jik suratlar

Mat-Roll
Mat-Roll
Mat-Roll
Mat-Roll
Mat-Roll

  • Öňki:
  • Indiki: